Niniejszy komunikat został sporządzony, w celu wykazania, że Twoje dane osobowe są przetwa-
rzane, ale również zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i

zabezpieczenia danych, w tym w szczególności są one przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dy-rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Jakie dane przetwarzamy?

• Chodzi o dane osobowe, czyli informacje na podstawie których jesteśmy w stanie Cię zidentyfi-
kować, są one zbierane w ramach prowadzenia przez nas działalności handlowej, przykładowo jest

to imię oraz nazwisko, numer telefonu czy adres poczty internetowej.
Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych ?

• Administratorem Twoich danych jest Delbud2 Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Przywidz, ul. Gdań-
ska 10a, 83-047 (dane do kontaktu: adres e-mail kontakt@gosciniecprzywidzki.pl) oraz nasi Zaufa-
ni partnerzy.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych?
Przetwarzamy te dane:
• W celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług,
• W celach statystycznych,
• W celu oferowania produktów handlowych,
• W celu marketingu bezpośredniego, informowania o promocjach i najnowszych ofertach,
• W celu postępowania rekrutacyjnego,
• Twoje dane będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się poprzez ocenę czynników dotyczą-
cych profilowanej osoby, w tym płci, wielu, lokalizacji, zainteresowań, osobistych preferencji,

możliwości finansowych. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie dostosowanie oferty marke-
tingowej, odrzucenie wniosku kredytowy, zindywidualizowany kontakt z klientem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
• Twoje dane będziemy przetwarzać tak długo, jak się na to zgadzasz. Maksymalny niezbędny

okres przetwarzania Twoich danych to 10 lat, a w celach rekrutacyjnych 1 rok. W przypadku wyco-
fania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni robo-
czych od dnia zgłoszenia. To maksymalny czas, który jest nam potrzebny operacyjnie na usunięcie

Państwa danych z naszych zasobów.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?
• Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi

przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadcze-
nia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Przetwarzanie Twoich danych w

celach marketingowych oraz promocyjnych oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na
podstawie Twojej dobrowolnej zgody.
Komu możemy przekazać dane?

• Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzają-
cym je na nasze zlecenie zgodnie z zawartą umową handlową, np. agencjom marketingowym, pod-
wykonawcom naszych usług, pracownikom Administratora oraz podmiotom uprawnionym do uzy-
skania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypad-
ku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej. Jednocześnie zaznaczyć nale-
ży, iż Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich tzn. poza terytorium Unii Europej-
skiej.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
• Masz prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do Twoich danych, ich

sprostowania czyli aktualizacji, usunięcia lub ograniczenie ich przetwarzania, jak i prawo do prze-
noszenia danych. Możesz także cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w każdym czasie

poprzez złożenie/wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych przez Administratora.

• Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIO-
DO) gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w każdym momencie możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli chcesz to zrobić teraz kliknij TUTAJ.

 

⬅️ zadzwoń